Rows up to down: Anton Sharov & Olga Gilham, Alexey Katrook, Terry Ivensky, Konstantin Karachun